Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ31 grudnia 2019, 11:59 komentarzy 3

(Fot. archiwum własne, zdjęcie ilustracyjne.)

Stan bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych jest tematem bardzo szerokim i skupia się na wielu ważnych wątkach, m.in. na higienie radiacyjnej. I to zagadnienie chciałbym dziś przybliżyć Czytelnikom – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie dba o nasze bezpieczeństwo w zakresie szkodliwego promieniowania,  prowadzi nadzór nad higieną radiacyjną – jest to ochrona przed promieniowaniem jonizującym oraz polami elektromagnetycznymi. To może temat mało popularny i społeczeństwu mniej znany, jednak niezwykle ważny – mówi Bernadeta Hordejuk. WSSE działa na tym polu bardzo aktywnie, prowadzi badania i intensywny nadzór.

W 2018 roku stacja obejmowała swoim nadzorem 488 obiektów. W tym czasie przeprowadzono dwie kontrole problemowe związane z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku od stacji bazowych telefonii komórkowych. Nie stwierdzono przekroczeń. Kolejne cztery kontrole  przeprowadzono w związku z przekroczeniami progów alarmowych  na bramce dozymetrycznej w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o  w Olsztynie. Zlokalizowano źródło promieniowania, a wykryte pierwiastki okazały się stosowanym w medycynie nuklearnej izotopem jodu 131. Dzięki temu, iż owy izotop  charakteryzuje się szybkim rozpadem promieniotwórczym, skażone odpady wystarczyło odizolować  na krótki czas, po czym zakwalifikowano  je do odpadów komunalnych. W 2018 roku jedynie w jednym przypadku wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie nałożenia kary pieniężnej za stosowanie i użytkowanie aparatu rentgenowskiego bez wymaganego zezwolenia. Podczas kontroli przeprowadzonych w 7 zakładach  stwierdzono nieprawidłowości, m.in. brak aktualnych testów specjalistycznych, testów podstawowych, czy też brak zaświadczenia o nadaniu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Na Warmii i Mazurach wciąż obserwujemy wymianę aparatów rentgenowskich na urządzenia nowszej generacji – wydano 74 decyzje w tej sprawie. W gabinetach stomatologicznych pojawiają się najnowocześniejsze aparaty rtg. Oddział Higieny Radiacyjnej wydaje także opinie przed wydaniem zezwolenia na uruchomienie takiej pracowni. W 2018 roku oddział zaopiniował 78 projektów.

W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi analizie poddano 1 436 sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym oraz wydano 14 opinii informujących o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przy WSSE w Olsztynie działa Placówka Podstawowa Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych oceniająca produkty żywnościowe, paszę oraz wodę wodociągową  pod kątem zawartości radioaktywnego cezu 137 [cez 137 jest  jednym z najbardziej reaktywnych pierwiastków, w powietrzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem (tlenku cezu), z wodą i kwasami reaguje wybuchowo]. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że skażenie cezem 137 rejestruje się  jedynie w runie leśnym. Poziom skażenia pozostałych  produktów jest poniżej progu oznaczalności aparatury pomiarowej. 

Bernadeta Hordejuk
E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl.
Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.com/bernadetahordejuk/.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 1.7981 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)