Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie naborów projektów w międzynarodowych programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa na lata 2021-2027. W pierwszej połowie 2022 roku wystartuje także międzyregionalny program Interreg Europa.

Zakończyły się regionalne spotkania informacyjne poświęcone nowej perspektywie finansowej UE w odniesieniu do programów współpracy transnarodowej (Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa) oraz międzyregionalnej (Interreg Europa). Organizatorem był Krajowy Punkt Kontaktowy, a wsparcia organizacyjnego udzieliły Regionalne Punkty Kontaktowe działające w urzędach marszałkowskich.

Wszystkie trzy programy obejmują swoim zasięgiem obszar całej Polski i oferują możliwość podjęcia ambitnych projektów międzynarodowej współpracy z partnerami z obszaru basenu Morza Bałtyckiego, regionu Europy Środkowej – od Polski po północne regiony Włoch, a także całego terytorium UE oraz Norwegii i Szwajcarii w przypadku Programu Interreg Europa.

Projekty transnarodowe dotyczą zwykle wyzwań, z którymi pojedyncze państwa nie mogą się skutecznie zmierzyć samodzielnie i wymagają działań partnerów z kilku państw obszaru objętego problemem. Poszczególne działania mogą mieć jednak wymiar regionalny lub nawet lokalny, czego dowodem jest m.in. udział w perspektywie 2014-2020 partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego: miasta Olsztyn, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego czy Euroregionu Bałtyk. Podejście transnarodowe nie powinno być mylone z wymogiem działań na szczeblu centralnym. Doświadczenie pokazuje, że liczne samorządy i organizacje regionalne i lokalne z Polski uczestniczą z sukcesem w tego rodzaju projektach. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Programu Interreg Europa, w którym w mijającej perspektywie uczestniczyły Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”.   

Perspektywa 2021-2027 to w dużym stopniu nowe tematy i wyzwania w programach Interreg. Bardzo ciekawie zapowiada się oferta nowego Programu Interreg Europa Środkowa, która podejmuje m.in. tak istotną w naszym regionie poprawę połączeń z obszarami wiejskimi i peryferyjnymi, mobilność miejską przyjazną środowisku, czy też zwiększanie odporności na zmiany klimatu. Z kolei oferta programu Interreg Region Morza Bałtyckiego koncentrować się będzie m.in. na podniesieniu jakości i standardów nowoczesnych cyfrowych usług publicznych, poprawie zarządzania oraz czystości wód, również tych śródlądowych, tj. rzek, jezior, itp. Wsparcie uzyskają również projekty, które podejmą wyzwanie dotyczące zmiany zachowań konsumentów i producentów m.in. w zakresie wykorzystania plastiku.  

Nowy program bałtycki jak zawsze skupi się również na tzw. niebieskiej gospodarce. Przykładowe działania w tym zakresie będą mogły dotyczyć m.in. istotnego w naszym regionie problemu sezonowości w turystyce wodnej, różnicowania produktów turystycznych oraz łączenia ich z innymi dziedzinami, np. zdrowiem. Oba programy transnarodowe podejmują również coraz bardziej popularny temat gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. GOZ oraz transformacji energetycznej.

Nieco inne podejście oferuje międzyregionalny Program Interreg Europa, który koncentruje się na problematyce terytoriów całej UE. Jego celem jest poprawa efektywności polityk regionalnych. W programie mile widziany jest także udział mniejszych samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a nawet prywatnych instytucji non-profit, które dzięki udziałowi w projekcie międzynarodowym mogą podnieść swoje zdolności instytucjonalne, wymieniać się cennymi doświadczeniami oraz promować innowacyjne, często bardzo interesujące i oryginalne rozwiązania podpatrzone u zagranicznych partnerów. Zakres tematyczny programu jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie cele polityki UE na lata 2021-2027.

Oba transnarodowe oraz międzyregionalny programy Interreg nie oferują wsparcia inwestycji infrastrukturalnych poza działaniami pilotażowymi, służącym testowaniu innowacyjnych rozwiązań. Mocną stroną i wartością dodaną tych programów jest jednak możliwość współpracy i czerpania wiedzy oraz inspiracji od partnerów z wysokorozwiniętych państw i regionów UE lub też partnerów z regionów borykających się z podobnymi wyzwaniami np. mniej uprzemysłowionych, peryferyjnych, mierzących się z podobnymi wyzwaniami demograficznymi i transportowymi. Zdobyte doświadczenia i wiedza, a często także opracowana dzięki projektowi dokumentacja inwestycyjna, okazują się wówczas niezwykle pomocne w przygotowaniu lepiej przemyślanych, bardziej efektywnych projektów infrastrukturalnych, możliwych do wsparcia np. w ramach krajowych środków UE, w tym regionalnych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.    

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o Programach, które są dostępne na stronie https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/programy-interreg-region-morza-baltyckiego-europa-srodkowa-europa-na-lata-2021-2027-podsumowanie-cyklu-spotkan-informacyjnych-z-marca-i-kwietnia-2021-roku/

Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail. k.ostrowski@warmia.mazury.pl.

Harmonogram najważniejszych wydarzeń w programach: 

Interreg Europa Środkowa 2021-2027:
• czerwiec 2021 r. - ogłoszenie warunków 1. naboru wniosków;
• wrzesień/październik 2021 r. - zatwierdzenie programu przez KE;
• wrzesień/październik 2021 r. - formalne otwarcie 1. naboru projektów.
Oficjalna strona Programu: https://www.interreg-central.eu.

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:
• listopad/grudzień 2021 r. - zatwierdzenie programu przez KE; 
• grudzień 2021 r. - planowane otwarcie pierwszego naboru projektów.
Oficjalna strona Programu: https://www.interreg-baltic.eu.

Interreg Europa 2021-2027:
• styczeń 2022 r. - zatwierdzenie programu przez  KE;
• I połowa 2022 r. - pierwszy nabór projektów.

Oficjalna strona programu: https://www.interregeurope.eu.

- Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to nieocenione wsparcie dla polskich regionów. Kolejny budżet europejski, w tym program Interreg, będzie wspierał nowe obszary i innowacyjne rozwiązania, w tym m.in.: w obszarze turystyki, polityki wodnej i ochrony środowiska, czyli we wszystkich sektorach, w których województwo warmińsko-mazurskie się rozwija. Dzięki zdobytym funduszom europejskim zyska nie tylko region, ale także jego mieszkańcy - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

TEMATY Region
Artykuł załadowany: 0.471 sekundy