Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ9 sierpnia 2019, 12:19
Dostępne środki na rewitalizację miast - ponad 17 mln zł.

Dostępne środki na rewitalizację miast - ponad 17 mln zł. (Fot. powiat-ilawski.pl/archiwum.)

Wiele miast czekało na tę informację! Od 30 sierpnia do 30 września będzie można składać wnioski związane z naborem w ramach działania 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 17 milionów złotych! - informuje Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Do złożenia wniosku uprawnione są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Przewidziane do wsparcia typy projektów

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych, z wyłączeniem form szkolnych i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

1. przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

2. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty - wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);

3. budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 231 924,80 zł.

Pytania należy kierować do: 

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl.

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl. 


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2405 sekundy