Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ12 lutego 2020, 11:50 komentarzy 20

(Fot. kontakt@infoilawa.pl.)

O tym, czy województwo warmińsko-mazurskie to region, w którym warto żyć i czemu ma służyć nowa strategia województwa, rozmawiamy z Bernadetą Hordejuk, przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Pani Przewodnicząca, po co nam kolejny dokument? Poprzednia strategia była zła?

Przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk: Poprzednia strategia była dobra i odpowiadała wymaganiom i potrzebom ówczesnych lat. Jednak dynamiczna sytuacja polityczna, społeczna i demograficzna nie tylko w naszym, kraju, ale i w Europie, a nawet na świecie sprawia, że nie może być to dokument sztywny, podjęty na kilkanaście lat. Musimy reagować na te zmiany, stąd przyjmujemy nową, aktualną strategię rozwoju województwa - dokument pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. 

Może Pani powiedzieć konkretnie, jakie to zmiany, na które musimy zareagować?

- Jest ich bardzo dużo, ale te najważniejsze to między innymi prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej, z których wyłaniają się nie tylko priorytety na lata 2021-2027, ale również kierunki koncentracji interwencji – wyraźnie zmieniające dotychczasowe przyzwyczajenia do wykorzystywania środków europejskich przez samorządy. Poza tym przyjęte przez rząd dokumenty: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, która wyraźnie pokazuje ukierunkowanie interwencji polityki regionalnej na obszary problemowe oraz wprowadza nowe instrumenty rozwoju w relacjach rząd – samorządy. Wpływ miały też kryzysy dotykające Unię Europejską, zmieniająca się sytuacja demograficzna. Tych czynników jest bardzo dużo i jeśli chcemy się rozwijać, musimy na te zmiany reagować.

A czym różni się aktualny dokument od poprzedniej strategii?

- Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej generacji strategii z 2013 r. to między innymi zmodyfikowanie układu celów strategicznych i celów operacyjnych; ponadto opracowano nowy system monitoringu i ewaluacji strategii, w tym źródła danych i system wskaźników. Horyzont obowiązywania strategii uległ wydłużeniu do 2030 r. Wykonano diagnozę społeczno-gospodarczą województwa oraz zaktualizowano analizę SWOT/TOWS, identyfikując dwa scenariusze rozwoju – oba dążą do realizacji wizji rozwoju województwa. Dokonano także koncentracji przestrzennej – wskazano nowe obszary strategicznej interwencji oraz wzmocniono znaczenie dotychczasowych. To wszystko brzmi trochę technicznie, ale w skrócie mogę powiedzieć, że wszystkie te działania i zmiany mają na celu wykorzystanie naszych mocnych stron i podjęcie prac nad zniwelowaniem tych słabych. 

Przygotowanie takiej strategii wymaga dużej wiedzy. Jak wyglądały prace nad takim dokumentem?

- Strategia powstała w wyniku prac i zaangażowania wielu osób i instytucji. W licznych konsultacjach społecznych uczestniczyło blisko 1000 osób, wśród których obecni byli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, sektora medycznego, jak również inni zainteresowani tematyką rozwoju naszego województwa. W szerokim procesie konsultacji szczególnie ważne było poznanie głosu ludzi młodych, którzy w niedalekiej przyszłości będą stanowić o sile regionu. Wszystkim przyświecał jeden cel - jak najlepszy rozwój regionu, równocześnie mając na uwadze, że najważniejszy jest człowiek. 

A jak Pani zdaniem będzie wyglądało województwo warmińsko-mazurskie za 10 lat?

- Oczywiście nie mamy na wszystko wpływu,  wiele czynników mimo starań nie zależy od nas, jednak dzięki nowej strategii wyznaczmy sobie cele, które będziemy realizować. Życzyłabym sobie, żeby za 10 lat nasze województwo było jeszcze bardziej zintegrowane komunikacyjnie z resztą kraju, w którym osoby starsze i z niepełnosprawnościami nie będą ograniczone barierami architektonicznymi i komunikacyjnymi. W którym młodzi ludzie będą mogli liczyć na miejsca pracy zgodne z aspiracjami. Nie wiem, czy moje przypuszczenia się sprawdzą. Wiem natomiast, że Warmia i Mazury będą regionem, w którym warto żyć.


Na XIV Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 lutego 2020 r. radni województwa będą głosować nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Transmisję z sesji można oglądać online na stronie https://warmia.mazury.pl.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.


Artykuł załadowany: 0.2437 sekundy