Przewodnicząca Sejmiku w Info

(Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania.)

Radni województwa podczas sesji online udzielili absolutorium zarządowi województwa za 2019 rok. Sejmik przyjął również sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, który wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie.

- W 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizował szereg działań dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Podejmowane przedsięwzięcia były mocno zróżnicowane, jednak przyświeca im jeden cel. Jest nim realizacja wizji przedstawionej w aktualnej "Strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa warmińsko-mazurskiego", która zakłada: "Warmia i Mazury regionem, w który warto żyć niezależnie od wieku, wykształcenia, stanu posiadania, pochodzenia, miejsca zamieszkania, płci, kondycji zdrowotnej" – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku.

f

Jednym z działań podejmowanych w 2019 r. było wspieranie regionalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 możliwe było podjęcie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. W 2019 r. wspierano również gospodarkę województwa warmińsko-mazurskiego poprzez działania w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach. Ważnym obszarem wsparcia było społeczeństwo informacyjne, realizowano także liczne przedsięwzięcia mające na celu rozwój obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Działania te skupiały się na aktywizacji i promocji obszarów wiejskich, rozwoju rolnictwa i rybactwa, promocji żywności regionalnej, a także realizacji inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. 

Innym przedsięwzięciem podejmowanym w zeszłym roku była ochrona zdrowia. W tym zakresie podejmowano przedsięwzięcia mające na celu zachowanie dobrego stanu zdrowia i wydłużenie wieku aktywności zawodowej wśród mieszkańców województwa. Stąd też w 2019 r. realizowano programy polityki zdrowotnej, których realizacja odbywała się m.in. w ramach RPO WiM 2014-2020. Prowadzono również edukację zdrowotną i propagowano zdrowy styl życia wśród mieszkańców województwa, a także podejmowano przedsięwzięcia na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i kształcenia podyplomowego lekarzy i stomatologów.

Podejmowano także różne działania, których zadaniem było wsparcie infrastruktury komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego. Sukcesywnie realizowano założenia "Strategii rozwoju województwa", dotyczące poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej regionu, których celem jest przywrócenie pełnej przejazdowości dróg wojewódzkich na Warmii i Mazurach. W ubiegłym roku podejmowano działania w zakresie budowy i przebudowy dróg, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, mostów, przepustów oraz niebezpiecznych skrzyżowań, a także budowy chodników przy drogach wojewódzkich. Ponadto kontynuowano działania na rzecz rozbudowy siatki połączeń z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz wzrostu liczby odprawionych pasażerów, a także rozwijano współpracę Portu z biznesem, szkołami lotniczymi i wojskiem.

"Raport o stanie województwa" to jeden z najważniejszych dokumentów rozpatrywanych przez sejmiki już drugi rok z rzędu, bo w ubiegłym roku stał się obowiązkowy za sprawą wprowadzonych zmian prawnych. Dokument z jednej strony prezentuje statystyki dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, a z drugiej opisuje działania zarządu województwa. Jest rocznym podsumowaniem działalności zarządu województwa z realizowanych polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku. Opracowanie jest podstawą debaty sesji absolutoryjnej i wotum zaufania dla zarządu województwa. Sejmik województwa rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. 

Za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego głosowało 18 radnych, 10 było przeciw, 2 osoby nie głosowały, natomiast za udzieleniem absolutoriom głosowało 18 radnych, 11 było przeciw, jedna nie głosowała.

Podczas obrad radni podjęli także m.in. uchwały o udzieleniu pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 roku.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 25 sierpnia 2020 r.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.2205 sekundy