Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 grudnia 2020, 13:04

(Fot. Pixabay.)

Samorząd województwa przeznaczy 5,5 mln złotych na wsparcie organizacji pozarządowych w województwie. Pieniądze zostaną przekazane na działania związane m.in. z edukacją, profilaktyką i promocją zdrowia publicznego, promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy oraz integracją europejską i współpracą międzynarodową.

Aktywność mieszkańców w niezależnych organizacjach pozarządowych oraz podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych w dalszej treści programu „organizacjami pozarządowymi”, jest jednym z przejawów wysokiego kapitału społecznego i jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak co roku, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowany jest roczny program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Sektor pozarządowy w regionie tworzy - wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na dzień 31 grudnia 2019 r. - ponad 6 418 podmiotów prawnych w różnych formach, w tym 4988 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 680 fundacji.

- Proponowany dla organizacji pozarządowych program to odpowiedź samorządu na panującą obecnie sytuację. Takie wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym skutecznie nieść pomoc osobom słabszym czy szczególnie narażonym na zakażenie – niepełnosprawnym, samotnym, seniorom czy bezdomnym - mówi Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk.

Realizując zadania zlecone przez Samorząd Województwa, a także w zakresie wspólnie wykonywanych zadań, organizacje pozarządowe powinny dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) nakładająca na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, w tym organizacje pozarządowe, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rok 2021 będzie okresem wzmożonej troski o bezpieczeństwo mieszkańców regionu z powodu pandemii koronawirusa.

Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.5888 sekundy