Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ17 stycznia 2022, 12:17

(Fot. materiały prasowe.)

Spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwał antysmogowych odbędzie się 19 stycznia 2022 roku w formie online przy użyciu aplikacji Webex. Początek o godz. 10.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym poprawę jakości powietrza, poprzez wymianę starych, nieefektywnych pieców oraz ograniczenie stosowania paliw stałych złej jakości.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w drodze uchwał może wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zapisy zawarte w tzw. uchwałach antysmogowych będą bezpośrednio dotyczyły mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Zanim jednak zostaną przyjęte takie regulacje, zarząd województwa przeprowadzi szerokie konsultacje, aby wziąć pod uwagę opinie wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie organizowane jest w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, mając na celu zapewnienie możliwie najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące:

  • 1) Projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • 2) Projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

f

Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Projekty tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: „Konsultacje społeczne”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast, następnie chętne do zabrania głosu osoby będą miały 2 minuty na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków. Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi zostaną rozpatrzone po spotkaniu konsultacyjnym.

Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

Wypełniony formularz (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) należy przesyłać na adres a.nowik@warmia.mazury.pl do 18 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie przypominamy, że konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych potrwają do 21 stycznia 2022 roku włącznie. Do tego czasu można składać uwagi do ww. projektów uchwał zgodnie z procedurami określonymi  na stronie https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne przy użyciu formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@warmia.mazury.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym w szczególności zapewnienia udziału  społeczeństwa  w opracowaniu wymienionych na wstępie dokumentów, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3301 sekundy