Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ16 grudnia 2022, 13:12

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

16 stycznia 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków na zrównoważony transport miejski. Kwota unijnego dofinansowania wynosi ponad 18 mln zł.

- Zrównoważony transport to szansa na realizację projektów związanych m.in. z elektryfikacją taboru miejskiego, nowymi ścieżkami rowerowymi czy wymianą oświetlenia na energooszczędne rozwiązania. Iława już podąża tym śladem, zachęcam inne podmioty do skorzystania z tej okazji, która przynosi korzyści przede wszystkim mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

f

Wnioski mogą składać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS) oraz związków i stowarzyszeń jst.

Na dofinansowanie mogą liczyć następujące projekty: 

•    budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe),
•    zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą,
•    wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu,
•    działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

•    w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego,
•    w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE) w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury,
•    preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Wnioski należy składać do 27 stycznia 2023 roku. Termin rozstrzygnięcia zaplanowano na maj 2023 roku. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.3 Zrównoważony transport miejski.

WIĘCEJ INFORMACJI


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

TEMATY Region
Artykuł załadowany: 0.4507 sekundy