Przewodnicząca Sejmiku w Info
wydrukuj podstronę do DRUKUJ22 grudnia 2022, 09:37
Na zdjęciu Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na zdjęciu Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd województwa podjął decyzję w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Łączna kwota przeznaczona na dotacje w roku 2023 w w/w konkursach z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego to 4 333 000 zł.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie w 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 5,2 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 0,8 tys. fundacji, które funkcjonują w województwie warmińsko-mazurskim. Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców województwa wyniósł w 2021 r. 43,0. Najwyższy wskaźnik dotyczył Olsztyna (64,2), a najniższy powiatu działdowskiego (33,2).

- To naturalne, że w dużych ośrodkach tych organizacji jest więcej, jednak chcemy, aby pomoc Samorządu Województwa dla organizacji pozarządowych dotarła do całego regionu – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie 12 otwartych konkursów ofert, m.in. w zakresie kultury fizycznej, integracji europejskiej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Suma wszystkich dotacji na poszczególne kategorie to 4 333 000 zł. Planowany termin ogłoszenia konkursów to koniec 2022 roku.

Kolejne konkursy będą ogłaszane na początku roku 2023. Będzie się wtedy można ubiegać o dotacje na dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy ochrony, edukacji i promocji zdrowia.

Samorząd województwa współpracuje też z organizacjami pozarządowymi w różnych formach - m.in. dofinansowując prace budowlane, funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej, czy współorganizując liczne wydarzenia w każdym zakątku Warmii i Mazur.

- Organizacje pozarządowe działają w różnych obszarach pożytku publicznego – od sportu po kulturę, zdrowie, pomoc społeczną czy ochronę środowiska. Jednak wszędzie tam potrzebne jest wsparcie. Konkursy na przyznanie dotacji ogłaszamy dość wcześnie, by przekazana pomoc i jej efekty mogły służyć mieszkańcom naszego województwa przez cały rok – dodaje Bernadeta Hordejuk.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

Artykuł załadowany: 0.3007 sekundy